Wou fannt dir eis?

D’Postadress vun eisem Grupp ass d’Maison du Savoir vun der Uni Lëtzebuerg zu Esch-Belval:

LGS Grupp Marie Sklodowska-Curie

c/o Maison du Savoir (MSA), Office of Student Life

2, avenue de l’Université

L-4365 Esch-sur-Alzette

Duerch eis Unerkennung als Recognized Partner vun der Uni Lëtzebuerg, dierfe mir fir eis Aktivitéiten d’Räim an der Maison des Arts et des Étudiants (MAE) a kleng Räim vun der Maison du Savoir notzen.

Aktiviteit

Mir notzen och virtuell Räim fir eis Versammlungen mat Student*innen, déi net zu Lëtzebuerg studéieren.

Kontakt

Wann s du allgemeng Froen hues zu eisem Grupp, da kanns du eng Mail op info(at)esch-belval.lgs.lu maachen.

Wann s du Froen zu der Branche vun de Raro oder Albatrossen mat Aktivitéiten op Lëtzebuergesch hues, da kanns du eng Mail op raro.albatrossen(at)esch-belval.lgs.lu maachen.

Wann s du Froen zu der Branche vun de Raro oder Albatrossen mat engleschsproochegen Aktivitéiten hues, da kanns du eng Mail op studentscouting(at)esch-belval.lgs.lu maachen.